Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Název

Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace

IZO: 181 015 315

 

 1. Důvod a způsob založení

Mateřská škola je příspěvkovou organizací zřízenou městem Tišnovem od 1.1.2010

Zřizovací listina od 1.1.2021

Zařazení do sítě rejstříku škol ze dne 18.12.2009 s účinností od 1.1.2010 a její další změny

Zápis do obchodního rejstříku od 1.1.2010

 

 1. Organizační struktura

Mateřská škola se školní jídelnou

Mateřská škola – 5 tříd a 130 dětí

Statutární orgán – ředitelka školy Mgr. Renata Hančíková

Zástupkyně ředitelky: Ludmila Rausová

Pedagogické pracovnice

Administrativa

Domovnice

Školní jídelna - kapacita školní jídelny 150

Vedoucí školní jídelny - hospodářka

Kuchařky

 

 1. Kontaktní spojení

Pevná linka: +420 549 415 666

Mobil ředitelka: +420 732 554 530

Email MŠ: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Email ŠJ: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Adresa poštovní: Horova 960, Tišnov 666 03
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Horova 960, Tišnov 666 03
 • Úřední hodiny: St 7.00 – 12.00 nebo v jiný čas po domluvě s vedením školy
 • Další telefonní čísla: 603 918 518 – hospodářka školy, 605 508 421 – zástupkyně ředitelky
 • Číslo faxu: nemáme
 • Adresa internetové stránky: www.mshorova.cz
 • Adresa E-podatelny MŠ: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • ID datové schránky: yqvkv57
 • Další elektronické adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 1. Případné platby lze poukázat

43-6380870207/0100

 

72049634

 

 1. DIČ

Nemáme

 

 1. Dokumenty

8.1 Hlavní dokumenty: Školní řád, ŠVP PV „Na Paloučku s úsměvem, hrajeme si každý den“

8.2 Rozpočet 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024

 

 1. Žádost o informace

Žádosti lze doručit na:

Horova 960, Tišnov 666 03

Telefon: 549 415 666

Mobil: 732 554 530

ID datové schránky: yqvkv57

 

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Žadatel podává žádost škole písemně nebo při osobní návštěvě. Písemná žádost je zaevidována odpovědným zaměstnancem, který stanoví předpokládanou úhradu dle sazebníku. Úhrada bude provedena žadatelem složenkou, která mu bude zaslána s vyznačením úhrady. Požadovaná informace bude vydána žadateli po obdržení platby na účet školy nebo po předložení dokladu o zaplacení.

Při osobní návštěvě je postup obdobný s tím, že žadatel může uhradit složenku ihned a po předložení dokladu o zaplacení mu bude požadovaná informace vydána bezprostředně.

U obou forem podání žádosti je možno zaslat požadovanou informaci na adresu udanou žadatelem. V tomto případě je náklad na dobírku při nevyzvednutí žadatelem výdajem školy.

 

 1. Opravné prostředky

Prostřednictvím podatelny mateřské školy ke Krajskému úřadu JmK v Brně, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.

 

 1. Formuláře

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. 

 

 1. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Nemáme.

 

 1. Předpisy vydané

Škola vydává pouze vnitřní předpisy a směrnice organizace, které nemají povahu právních předpisů.

       14.1 Nejdůležitější právní předpisy, jimiž se řídíme:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zřízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

 

 1. Úhrada za poskytování informací

Úhrada za poskytnutí informací je přílohou vnitřního předpisu Směrnice o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1.4.2019

      15.1 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - nemáme.

 

 1. Licenční smlouvy – nemáme.

 2. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Za rok 2018 

Za rok 2019

Za rok 2020

Za rok 2021

        Za rok 2022

        Za rok 2023


Poskytnuté informace

Poskytnutí informace- zveřejněno 25.6.2020