ŠVP je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Stále prosazujeme přístup, jehož cíle směřují k dítěti, k jeho rozvoji a učení. Uplatňujeme integrované vzdělávání, které svým obsahem i svými metodami práce založenými na prožitkovém učení, umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat reálnější a srozumitelnější pohled na svět a aktivní postoj k němu.

Směřujeme k rozvoji a osvojení klíčových kompetencí.

Dítě chápeme jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou a být kladně přijímána. Vycházíme ze znalosti dětí jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace. Vztah učitelky k dítěti se stává partnerský. V komunikaci převažují projevy náklonnosti a důvěry, umožňujeme dítěti uplatnit jeho mnohostrannou aktivitu a přirozený projev.

Dítě dostává šanci spolurozhodovat, souhlasit i oponovat a vstupovat do dění jako rovnoprávný účastník.

Naší prioritou je individuální, citlivý přístup ke každému dítěti podle jeho potřeb. V průběhu uplynulého období jsme si více „osahali“ práci se vzdělávacím programem Začít spolu, který je velice blízký našemu zaměření a proto jsme se rozhodli využívat jeho metod a prvků ve všech třídách mateřské školy.

Vzdělávací program Začít spolu vychází ze tří základních principů:

 1. Integrované učení hrou v centrech aktivit
  Přináší dítěti možnost rozvíjet svou osobnost na základě svých individuálních možností ve všech sledovaných oblastech specifikovaných v RVP PV s přihlédnutím ke stylu výuky, která nejlépe odpovídá jeho osobním předpokladům. Práce v malých skupinách vede přirozeným způsobem k samostatnému rozhodování dětí, vzájemné kooperaci i k hledání alternací řešení, rozvoji komunikačních dovedností i reálnému sebehodnocení, porozumění světu na základě vlastní zkušenosti.

 2. Individuální přístup k dítěti
  Práce dětí v malých skupinách umožňuje učitelce cílenější pozorování dětí za účelem pedagogické diagnostiky a následně cílené plánování nabídky a činností směřujících k rozvoji potřebných oblastí jednotlivých skupin dětí i jednotlivců. Individualizaci pomáhá i spoluúčast dětí na plánování činností, a to jednak pomocí tzv. myšlenkové mapy nebo přípravou práce v jednotlivých centrech přímo dětmi nebo jejich rodiči.

 3. Úzká spolupráce s rodinou
  Vychází z poznatku, že rodina je pro zdravý vývoj dítěte nezastupitelná. Zároveň jedinečnost každé rodiny, její zkušenosti, kulturní zvyky, mohou obohatit celou skupinu. Pedagogičtí pracovníci mohou naopak předat nebo zprostředkovat odborné poznatky napomáhající zdravému vývoji dítěte. Proto je bezpodmínečně nutné, aby si obě instituce – rodina i škola -navzájem důvěřovaly a v zájmu dítěte spolupracovaly a respektovaly své postoje.

Důležitým znakem programu Začít spolu je uspořádání prostředí třídy do center aktivit, ve kterých děti realizují spontánní hry i řízené činnosti.

Náš školní vzdělávací plán vychází z prostředí, které nás obklopuje, které pozorujeme a poznáváme. Citlivě vnímáme životní prostředí, seznamujeme se s ekologií a jejími programy, učíme se o rozmanitostech světa, přírody, kultury a společenství. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, vytváření pozitivních mravních hodnot a k podpoře pohybového rozvoje.

Vzdělávání v naší mateřské škole je založeno na vlastních činnostech dětí,

na jejich prožitku a dostatku volného pohybu.

Vize našeho Školního vzdělávacího programu:

 • Vytvořit prostředí, ve kterém panuje vzájemná důvěra, dobré mezilidské vztahy a kde se děti i dospělí cítí dobře.

 • Vychovat děti k chápání mravních hodnot, k samostatnosti v rozhodování, k řešení problémů a k rozvoji komunikačních dovedností.

 • Vést je k lásce k přírodě a ochraně životního prostředí

Hlavní záměry:

 • Vést děti k vytváření a posilování vzájemných vztahů k ostatním lidem a k osvojení přirozených komunikačních technik.

 • Posilovat u dětí identitu, sebevědomí, citovou samostatnost.

 • Seznamovat děti s přírodou a přírodními jevy, klást důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na jejím pozorování a poznávání