Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 4, odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), tímto v souvislosti se zpracováním osobních údajů uvádí následující informace v rámci plnění své povinnosti dle výše uvedeného Nařízení.

Správce osobních údajů:

Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace, Horova 960, Tišnov, zastoupená ředitelkou mateřské školy

IČ: 72049634

Kontaktní údaje správce (ředitelka mateřské školy)
Edita Brnková
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní údaje pověřence
Ing. Petr Šústal, MPA
telefon: 704 426 282
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mateřská škola Na Paloučku poskytuje předškolní vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Účel zpracování

Osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců jsou sbírány a zpracovávány

- pro účely plnění legislativních povinností v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení,

- na základě oprávněného zájmu správce údajů v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení,

- z důvodu plnění úkolů ve veřejném zájmu v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. e) Nařízení

- na základě uděleného souhlasu v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení.

 

Osobní údaje uchazečů o veřejnou zakázku a smluvních stran (dodavatelů) jsou sbírány a zpracovávány

- pro účely plnění smlouvy v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení,

- na základě oprávněného zájmu správce údajů v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení.

 

Právní základ zpracování

Mateřská škola sbírá a zpracovává osobní údaje dítěte a jeho zákonného zástupce za účelem plnění legislativních povinností, které jsou dány zejména těmito právními předpisy:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů,
 • vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
 • zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
 • vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení),
 • Nařízením o Evropských strukturálních a investičních fondech.

Jedná se o tyto osobní údaje dítěte:

Jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, státní občanství, informace o zdravotním stavu, údaje o poskytovaných podpůrných opatření dítěti, docházka dítěte, informace a dokumenty o průběhu vzdělávání dítěte, dokumenty související s podpůrnými opatřeními dětí, dokumenty související se sociálně právní ochranou dětí, dokumenty týkající se individuálního vzdělávání dítěte, záznam o školním úrazu, osobní údaje účastníka projektu při poskytování finanční podpory z Evropského sociálního fondu (v rozsahu stanoveném poskytovatelem dotace).

Jedná se o tyto osobní údaje zákonného zástupce:

Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, kontakt, rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi, osobní údaje účastníka projektu při poskytování finanční podpory z Evropského sociálního fondu (v rozsahu stanoveném poskytovatelem dotace).

Subjektu údajů je povinen poskytnout osobní údaje zpracovávané za účelem plnění legislativních povinností.

 

Sběr a zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce: údaje nezbytné pro zajištění denního režimu dítěte v MŠ, informace o střídavé péči, historie vzdělávání dítěte při přestupu, číslo účtu, na který bude zaslán přeplatek po vyúčtování stravného a školného, údaje o osobách, které vyzvedávají dítě z MŠ na základě písemného pověření od zákonného zástupce dítěte (oprávněný zájem na ochraně a bezpečí dětí), kontakt na další osoby při náhlém onemocnění, který uvedl zákonný zástupce dítěte, emailové adresy pro komunikaci týkající se vzdělávacích potřeb dítěte, identifikace osoby za účelem hodnocení veřejné zakázky, kontaktní údaje uchazeče o veřejnou zakázku, kontaktní údaje smluvní strany.

Subjekt údajů (dítě prostřednictvím zákonného zástupce, zákonný zástupce dítěte, uchazeč o veřejnou zakázku, dodavatel) je oprávněn podat námitku proti rozsahu zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce.

Sběr a zpracování osobních údajů z důvodu plnění úkolů ve veřejném zájmu: podpisy zákonných zástupců na prezenčních listinách, podpisy dětí na výkresech

Subjekt údajů (dítě prostřednictvím zákonného zástupce, zákonný zástupce dítěte) je oprávněn podat námitku proti rozsahu zpracování osobních údajů z důvodu plnění úkolů ve veřejné zájmu.

Sběr a zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy: identifikace osoby za účelem uzavření smlouvy, platební údaje, další údaje související s předmětem smlouvy a druhem plnění

Sběr a zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu: zveřejnění fotografie dítě.

Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje dětí a zákonných zástupců jsou zpracovávány také externě, v rozsahu daném smlouvou uzavřené mezi mateřskou školou a externím provozovatelem informačního systému. Povinnosti externího provozovatele týkající se ochrany osobních údajů dětí a zákonných zástupců jsou vyřešeny uzavřeným dodatkem.

Předání osobních údajů do zahraničí

Mateřská škola nemá v úmyslu předat osobní údaje dětí, zákonných zástupců, uchazečů o veřejnou zakázku a dodavatelů do zahraničí.

 

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány třetím stranám ke zpracování pro účely a v nezbytném rozsahu, které jsou dány příslušným právním předpisem. Příjemcem osobních údajů může být jiná organizace/osoba pouze na základě prokázaného zákonného důvodu.

 

Doba uložení osobních údajů

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání školní docházky a dále potom archivovány dle příslušných právních předpisů.

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu s dodavatelem a dále potom archivovány dle příslušných právních předpisů.

Zajištění ochrany osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, organizační i technickou kontrolou. Mateřská škola disponuje technickými, bezpečnostními a organizačními opatřeními, jimiž je zajištěna ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, před jiným možným zneužitím.

Práva subjektu údajů

 • Každý subjekt údajů (dítě prostřednictvím zákonného zástupce, zákonný zástupce dítěte, zájemce o veřejnou zakázku, dodavatel)
  • má právo na přístup k osobním údajům, tedy získat od správce potvrzení, zda osobní údaje dané osoby jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, má daná osoba právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím; upraveno v čl. 15 Nařízení;
  • má právo na opravusvých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné; upraveno v čl. 16 Nařízení
  • má právo na výmazzpracovávaných osobních údajů v případech stanovených Nařízením; upraveno v čl. 17 Nařízení
  • má právo na omezení zpracováníosobních údajů v případech stanovených Nařízením; upraveno v čl. 18 Nařízení
  • právo na přenositelnost údajů– právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci; upraveno v čl. 20 Nařízení
  • má právo podat stížnostu Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení;
  • má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracováníosobních údajů, které se daného subjektu (dítěte, zákonného zástupce) týkají; upraveno v čl. 21 Nařízení.

Jak lze práva subjektu údajů uplatnit

Mateřská škola přijímá žádosti o uplatnění práva subjektu údajů v listinné podobě i elektronickou formou.

Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření je nezbytné pro ochranu osobních údajů subjektu údajů proti neoprávněnému zpřístupnění osobních údajů.

Způsoby ověření totožnosti:

 1. Podání je zasláno emailem a je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem.
 2. Ověřením totožnosti pracovníkem mateřské školy.
 3. Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář).