Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 4, odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), tímto v souvislosti se zpracováním osobních údajů uvádí následující informace v rámci plnění své povinnosti dle výše uvedeného Nařízení.

Správce osobních údajů:
Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace, Horova 960, Tišnov, zastoupená ředitelkou mateřské školy
IČ: 72049634

Kontaktní údaje správce (ředitelka mateřské školy)
Edita Brnková
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní údaje pověřence
Ing. Petr Šústal, MPA telefon: 704 426 282
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mateřská škola Na Paloučku poskytuje předškolní vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Účel zpracování
Osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců jsou sbírány a zpracovávány

 • pro účely plnění legislativních povinností v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení,
 • na základě oprávněného zájmu správce údajů v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení,
 • na základě uděleného souhlasu v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení.

Právní základ zpracování

Mateřská škola sbírá a zpracovává osobní údaje dítěte a jeho zákonného zástupce za účelem plnění legislativních povinností, které jsou dány zejména těmito právními předpisy:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů,
 • vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
 • zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
 • vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)


Jedná se o tyto osobní údaje dítěte:

Jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, státní občanství, informace o zdravotním stavu, údaje o poskytovaných podpůrných opatření dítěti, docházka dítěte, informace a dokumenty o průběhu vzdělávání dítěte, dokumenty související s podpůrnými opatřeními dětí, dokumenty související se sociálně právní ochranou dětí, dokumenty týkající se individuálního vzdělávání dítěte, záznam o školním úrazu.


Jedná se o tyto osobní údaje zákonného zástupce:

Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, kontakt, rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi.
Subjektu údajů je povinen poskytnout osobní údaje zpracovávané za účelem plnění legislativních povinností.

Sběr a zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce: údaje nezbytné pro zajištění denního režimu dítěte v MŠ, informace o střídavé péči, historie vzdělávání dítěte při přestupu, číslo účtu, na který bude zaslán přeplatek po vyúčtování stravného a školného.
Subjekt údajů (dítě prostřednictvím zákonného zástupce, zákonný zástupce dítěte) je oprávněn podat námitku proti rozsahu zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce.

Sběr a zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu: údaje o osobách, které vyzvedávají dítě z MŠ, kontakt na další osoby při náhlém onemocněním, zveřejnění fotografie dítě.


Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje dětí a zákonných zástupců jsou zpracovávány také externě, v rozsahu daném smlouvou uzavřené mezi mateřskou školou a externím provozovatelem informačního systému. Povinnosti externího provozovatele týkající se ochrany osobních údajů dětí a zákonných zástupců jsou vyřešeny uzavřeným dodatkem.
Předání osobních údajů do zahraničí

Mateřská škola nemá v úmyslu předat osobní údaje dětí a zákonných zástupců do zahraničí.
Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány třetím stranám ke zpracování pro účely a v nezbytném rozsahu, které jsou dány příslušným právním předpisem. Příjemcem osobních údajů může být jiná organizace/osoba pouze na základě prokázaného zákonného důvodu.
Doba uložení osobních údajů

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání školní docházky a dále potom archivovány dle příslušných právních předpisů.
Zajištění ochrany osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, organizační i technickou kontrolou. Mateřská škola disponuje technickými, bezpečnostními a organizačními opatřeními, jimiž je zajištěna ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, před jiným možným zneužitím.


Práva subjektu údajů

* Každý subjekt údajů (dítě prostřednictvím zákonného zástupce, zákonný zástupce dítěte)

 • má právo na přístup k osobním údajům, tedy získat od správce potvrzení, zda osobní údaje dané osoby jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, má daná osoba právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím; upraveno v čl. 15 Nařízení;
 • má právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné; upraveno v čl. 16 Nařízení
 • má právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů v případech stanovených Nařízením; upraveno v čl. 17 Nařízení
 • má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených Nařízením; upraveno v čl. 18 Nařízení
 • právo na přenositelnost údajů – právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci; upraveno v čl. 20 Nařízení
 • má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení;
 • má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se daného subjektu (dítěte, zákonného zástupce) týkají; upraveno v čl. 21 Nařízení.

Jak lze práva subjektu údajů uplatnit


Mateřská škola přijímá žádosti o uplatnění práva subjektu údajů v listinné podobě i elektronickou formou.

Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření je nezbytné pro ochranu osobních údajů subjektu údajů proti neoprávněnému zpřístupnění osobních údajů.


Způsoby ověření totožnosti:

 1. Podání je zasláno emailem a je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem.
 2. Ověřením totožnosti pracovníkem mateřské školy.
 3. Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář)