Vážení rodiče, na začátku školního roku jste MŠ Na Paloučku (dále MŠ) dávali souhlas se zpracováním osobních údajů osob, které vyzvedávají dítě z MŠ na základě Vámi udělené plné moci a se zpracováním osobních údajů osob, které může MŠ kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte (osoby jste uvedli ve formuláři Evidenční list dítěte).

Rádi bychom Vás tímto informovali, že ke zpracování takových osobních údajů není potřeba dávat MŠ souhlas.

MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je MŠ převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je MŠ předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Zmocnění ke zpracování osobních údajů tak vyplývá ze zvláštních předpisů, nařízených postupů a s tím spojené zpracování je tudíž legitimní, a to i zpracování nezbytných údajů třetích osob, které zákonný zástupce určí pro vyzvedávání dítěte.

V případě, že v Evidenčním listu pro dítě v mateřské škole uvedete osoby, které může MŠ kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte, je tímto MŠ oprávněna ke zpracování uvedených osobních údajů třetích osob.

V případě změny osoby, nebo osobních údajů osoby, která bude vyzvedávat dítě z MŠ a kterou může MŠ kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte, je nutné tuto skutečnost oznámit MŠ.

Příslušné formuláře již byly upraveny. Udělené souhlasy nejsou relevantní, nebudou MŠ využity.

Děkujeme za spolupráci.