Škola: Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace Sídlo: 666 03 Tišnov, Horova 960

vnitřní předpis č. 9/2017

Č.j.: 227 /2017 Účinnost od: 18.10.2017

Spisový znak: 2.1 Skartační znak: A

Změny:

Článek I

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví způsob, rozsah a další podmínky školního stravování

V zařízení školního stravování se uskutečňuje školní stravování v době jejich pobytu v mateřské škole (zákon 564/2004 Sb., §119)

V zařízení školního stravování se uskutečňuje i závodní stravování pro zaměstnance

 

Článek II

Podmínky pro poskytování školního stravování

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte.
 • Rozsah se stanoví tak, aby se dítě je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy (vyhláška č.14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání §4).
 • Do mateřské školy není dovoleno přinášet dětem vlastní jídlo a pití a to z hygienických důvodů. Výjimkou jsou děti, které mají potvrzení od dětského lékaře.
 • Děti i zaměstnanci jsou ke stravování písemně přihlášení.
 • Stravné se hradí:
  • bezhotovostně z různých bankovních ústavů trvalým příkazem – k 15. dni v měsíci na stávající měsíc
   č. běžného účtu u KB:
   43-6380870207/0100 (variabilní symbol je datum narození dítěte)
  • hotově – výjimečně, pouze v případě neprovedené bezhotovostní platby
 • Přeplatky jsou vyúčtovány 2x ročně a to: k 30.01. a k 31.08.
  Přeplatky k 31.01. ve výši nad 1.500,- Kč jsou vraceny na účty.
  Ostatní přeplatky nižší pod 1.500,- Kč jsou převedeny na druhou polovinu školního roku.
  Přeplatky k 31.08. jsou všechny vraceny na účet pokud není dohodnuto jinak.

 

Článek III

Organizace a rozsah školního stravování

 •  Organizace a rozsah školního stravování v MŠ a poplatek za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem – vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování.
 • Od 7.00 do svačiny podáváme dětem čerstvé ovoce, zeleninu nebo extrudované výrobky z obilnin k zajištění psychohygienických podmínek a potřeb dětí.
 • Dětem podáváme dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu – viz. Jídelní lístek
 • Dopolední svačina se vydává v době od 8.45 do 9:15 hodin. Před odchodem dětí na pobyt venku mají děti možnost vzít si připravené ovoce, zeleninu nebo extrudované výrobky z obilnin.
 • Obědy se vydávají od 12:00 do 12:30 hodin. V tento čas prosíme o respektování klidu.
 • Strava se odhlašuje a přihlašuje den předem, nebo nejpozději daný den do 8:00 hodin.
 • Odhlašování a přihlašování stravy se zapisuje do sešitu v šatně u třídy. Odhlásit se lze i telefonicky a to na mobilní tel. č. 603 918 518 (možnost i SMS), nebo do MŠ na tel. č. 549 415 666. K dispozici je i emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo www.mshorova.cz.
 • Odhlášené obědy se odečítají ze stravného v následujícím měsíci.
 • Při neodhlášení dítěte ze stravy se stravné započítává v plné výši po celou dobu neodhlášení.
 • První den neodhlášení z důvodu nemoci je možné si oběd vyzvednout po dohodě s vedoucí stravování v kuchyni do vlastních nádob v době od 11:45 do 12:00 hodin.
 • Za kvalitu a nezávadnost stravy ručíme do doby jejího převzetí v jídlonosiči.
 • Při odchodu dětí před odpolední svačinou bude strava odpočítána po vyznačení změny v daný den do 8:00 hodin v šatnách v připraveném kalendáři.
 • Odpolední svačina se vydává v době od 14:15 do 14:45 hodin.
 • Rodiče obdrží 2x ročně přehled o platbách za stravu (leden a srpen).

 

Článek IV

Pitný režim

Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne. Děti mají v průběhu pobytu v Mateřské škole Na Paloučku, Tišnov neomezenou možnost konzumace tekutin s dodržením hygienických podmínek:

 • mírně slazené vlažné ovocné čaje
 • pramenitá, nesycená pitná voda
 • vitamínové nápoje s jódem
 • ovocné šťávy
 • mléko, acidofilní ochucené mléko
 • Každé ráno mají děti ve třídách připravený teplý, mírně slazený ovocný čaj a konev s pitnou vodou. Děti používají vlastní hrníčky, do kterých si mohou ranní čaj i pitnou vodu během celého dne samy, nebo za pomoci učitelky, načerpat a napít se dle vlastní potřeby.
 • Pokud jsou děti 1.-3. třídy na školní zahradě, mají možnost zadními dveřmi přes terasy vejít do třídy, kde je k dispozici konvice s vodou i mírně slazeným ovocným čajem, který si děti samy nebo za pomoci učitelky nebo kamaráda nalévají.
 • Jinak děti používají tři pítka umístěná v různých částech zahrady – v atriu u kuchyně, u venkovního brouzdaliště a v zadní části zahrady za kuchyní.
 • Při každé přesnídávce, obědě i odpolední svačině podáváme nápoje dle jídelníčku, kde jsou nápoje uvedeny s možností přídavku ve skleničkách, nebo keramických hrníčcích. Pokud děti nápoj dle jídelníčku nechtějí, mají možnost nalít si čaj nebo vodu do vlastního hrníčku.
 • Při výjezdech dětí mimo MŠ z důvodu výletů nebo návštěvy kulturních akcí, zajišťujeme dětem vždy možnost dostatečně se napít připravené tekutiny z jednorázových kelímků nebo pijí zakoupené balené jednorázové nápoje.

 

Článek V

Ceník stravného

Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 84/2005 Sb. o závodním stravování od 01. 09. 2008 takto:

děti 3-6 leté

 • celodenní stravování dětí 37,- Kč, záloha 814,- Kč
 • polodenní stravování dětí 29,- Kč, záloha 638,- Kč

děti 7 leté

 • celodenní stravování dětí 42,- Kč, záloha 924,- Kč
 • polodenní stravování dětí 33,- Kč, záloha 726,- Kč

Z toho jsou 3,- Kč příspěvek na nápoje pro všechny stravované ve všech kategoriích.

 

Článek VI

Závodní stravování

 •  Školní jídelna zajišťuje závodní stravování pro zaměstnance MŠ.
 • Zaměstnanci hradí 19,- Kč za oběd (pořizovací cenu surovin 29,- Kč snížená o poskytnutý příspěvek z fondu FKSP dle kolektivní smlouvy o 10,- Kč)
 • Zaměstnanci odebírají oběd v MŠ v době podávání stravy pro děti.
 • Zaměstnanec může odebírat jen jedno hlavní jídlo (oběd) pokud jeho pracovní směna trvá alespoň 3 hodiny.
 • Úhrada za stravné se provádí trvalým příkazem z bankovního účtu.
 • Při čerpání řádné dovolené nebo studijního volna nemá zaměstnanec na stravu nárok.
 • Stravné se odhlašuje a přihlašuje den předem, nebo nejpozději daný den do 8:00 hodin.
 • Do celkové ceny oběda je zahrnuta částka 3,- Kč na pitný režim.
 • Režijní náklady a poměrnou část mzdy kuchařky hradíme částečně z prostředků zřizovatele.

 

Vyčlenění úvazku kuchařky pro závodní stravování

Počet dospělých strávníků: 17

Počet stravovaných dětí celkem: 129

Počet strávníků celkem: 146

Počet úvazků ve ŠJ: 3,075

Počet úvazku na 17 zaměstnanců: 0, 3580479 (3,075 : 146 x 17)

 

Článek VII

Závěrečné ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 18.10.2017

V Tišnově dne 18.10.2017


Petra Celnarová - vedoucí školní jídelny
Edita Brnková - ředitelka školy